Funda Index eerste kwartaal 2023 | Koopvertrouwen laat voor tweede kwartaal op rij groei zien

Positief voornemen van kopers en verkopers duidt op meer beweging in woningmarkt

• Stijging koopvertrouwen wordt nu ook bevestigd door positieve koopintentie en positief koopgedrag

• Starters weer actiever op zoek naar koopwoning

• Passende woning blijft knelpunt in vraag en aanbod 

Amsterdam, 13 April 2023De stijging van het koopvertrouwen zette in het eerste kwartaal van 2023 door en kwam bijna zeven procentpunt hoger uit dan in het voorgaande kwartaal. In tegenstelling tot eerdere kwartalen leidde dit in de eerste drie maanden van dit jaar ook tot een toename in de koopintentie en het koopgedrag. 

Joost Dop, CEO Funda: “Inmiddels publiceren we ruim drie jaar de funda Index en keer op keer wordt bevestigd hoe uniek en waardevol de inzichten zijn die wij als woonplatform bieden. Niet alleen om trends te signaleren, maar ook om op basis van gedrag en intentie verschuivingen in de woningmarkt te duiden. De ontwikkelingen in de woningmarkt kunnen dienen als een nuttige indicator voor de algemene gezondheid van de economie. In het eerste kwartaal van 2023 is er een duidelijke toename in het vertrouwen van kopers, waarbij ook het voornemen om te kopen een stijgende lijn laat zien. En ondanks dat we aan de verkoopkant een stijgend voornemen zien om tot actie over te gaan, lijkt de daling van vertrouwen licht door te zetten.  Consumenten verwachten dat de toekomstige woningmarkt minder gunstig zal zijn voor verkoop door een verdere afname van de huizenprijzen. Zoals NVM over het eerste kwartaal 2023 al signaleerde, spelen verkopers hierop in door hun woning met een reële vraagprijs in de markt te zetten. Wat verder opvalt is dat het vinden van een woning die aan alle primaire wensen voldoet steeds lastiger is. Bij nadere analyse blijkt dit niet altijd om een mismatch in prijs te gaan, maar vaker om de behoefte aan een ander soort woning, bijvoorbeeld een kleinere of levensloopbestendige woning.  Ondanks de aanhoudende grote schaarste aan woningen en een stijgende rente zijn toekomstige kopers positiever gestemd. Hierbij speelt naast de dalende huizenprijzen onder andere het groeiende vertrouwen op een groter woningaanbod in de toekomst een rol.”

Concurrentiepositie

Na een daling in geheel 2022 in de concurrentie, die gemeten wordt aan de hand van het aantal gemiddelde contactmomenten met makelaars per woning via funda, wordt dit kwartaal een stijging waargenomen. Het gemiddelde aantal aanvragen voor informatie en bezichtigingen nam toe van 9 in het voorgaande kwartaal naar 11 in het eerste kwartaal van 2023.

Starter ziet weer kansen

Na een relatief korte dip in de activiteit van de starter in de woningmarkt zien we het vertrouwen van deze groep door de dalende huizenprijzen weer toenemen. Midden vorig jaar was duidelijk een afname te zien van starters die in de markt waren voor een koopwoning. Na een afname in de afgelopen twee kwartalen, is de activiteit van de starter weer op het niveau van het tweede kwartaal 2022.

Vooruitzichten

Voor de komende maanden verwachten respondenten dat de woningmarkt aantrekkelijker wordt voor kopers. De groep die verwacht dat de markt over zes maanden gunstig is om te kopen, is in het eerste kwartaal van dit jaar uitgekomen op 33%, versus het huidige koopvertrouwen van 20%.  Aan de verkoopkant is het vertrouwen over zes maanden een stuk lager. Het huidige verkoopvertrouwen ligt op 40%, slechts 25% van de respondenten denkt dat het over zes maanden een goede tijd is om te verkopen.

Belangrijkste indicaties per index

Vertrouwen: Het vertrouwen dat de huidige markt gunstig is voor kopers stijgt met 6,9 procentpunt ten opzichte van het vorige kwartaal en met 31 procentpunt ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Het vertrouwen dat de woningmarkt over zes maanden gunstiger is voor kopers neemt eveneens toe. Het vertrouwen dat de huidige markt gunstig is voor verkoop daalt met 2,6 procentpunt ten opzichte van vorige kwartaal en met 28,1 procentpunt ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar.

Intentie: De intentie om binnen nu en drie maanden een huis te kopen ligt 9,5 procentpunt hoger dan vorig kwartaal en 1,7 procentpunt hoger dan het eerste kwartaal vorig jaar. De intentie om binnen nu en drie maanden een huis te verkopen neemt met 3,6 procentpunt toe ten opzichte van vorig kwartaal en ligt 13,2 procentpunt hoger dan in het eerste kwartaal van 2022.

Gedrag: Het aantal contactaanvragen via funda met de makelaar door consumenten ligt het eerste kwartaal 7,8 procentpunt hoger dan vorig kwartaal en 22,4 procentpunt lager ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022.

Over de funda Index

De funda Index is gebaseerd op onze unieke datasets. Dit geeft ons actueel inzicht in zowel vraag als aanbod op de Nederlandse woningmarkt. Hiervoor voeren we onder meer gedragsanalyses en maandelijks onderzoek uit onder de bezoekers van het grootste huizenplatform van Nederland (vierde kwartaal N=1877). De index toont daarmee verschuivingen in het vertrouwen, de actuele koop- en verkoopintentie én het consumentengedrag. Vervolgens zetten we dit af tegen maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen. Zo duidt de funda Index de stand van wonend Nederland. De funda Index is te volgen op  funda.nl/funda-index.

--------------

Funda Index, first quarter 2023 | Buying confidence grows for second consecutive quarter

 

Positive intentions from buyers and sellers indicate more movement in the housing market

 

·      Growth in buying confidence is now confirmed by positive buying intention and positive buying activity

·      Starters more actively looking to buy

·      Suitable properties remain a bottleneck in market

Amsterdam, 13 April 2023 – The growth in buying confidence continued in the first quarter of 2023, at almost seven percentage points higher than in the last quarter of 2022. Unlike in previous quarters, this led to a rise in buying intention and buying activity in the first three months of this year.

Joost Dop, funda CEO: “We have been publishing the funda Index for over three years now, and quarter after quarter we see how unique and valuable the insights that we offer as a property platform are – not only in terms of signalling trends, but also by indicating shifts in activity and intention. The developments in the housing market can serve as a useful indicator for the overall health of the economy.

 

In the first quarter of 2023 there was a clear increase in the confidence of buyers, and coupled to this a rising trend in the intention to buy.

On the sellers side, despite the fact that we saw a growing intention to sell, confidence continued to decline, albeit slowly. Consumers expect that the future housing market will be less favourable for selling because of a further drop in house prices. As NVM already indicated for the first quarter of 2023, sellers are responding to this by putting their properties on the market at a realistic asking price.

 

What's also interesting is that it's becoming increasingly difficult for buyers to find a property that meets all their main wishes. Deeper analysis reveals that this is not necessarily due to a price mismatch; more frequently, buyers are looking for another type of property, for example one that is smaller or one that will also suit them as they enter later phases of their lives.

 

Though the large shortage in properties remains, and interest rates keep rising, future buyers have a more positive outlook. This is the result of, amongst other things, falling house prices, and rising confidence that the supply of properties will increase in the future.”

 

Rising competition

In terms of competition for properties, as measured by the average number of contacts with agents via funda per property, an increase was seen in Q1 of 2023, following a decline through the whole of 2022.The average number of requests for information or viewings grew from 9 in the previous quarter to 11 in the first quarter of 2023.  

 

Starters see opportunities once more

After a relatively short dip in starters' activity in the housing market, we can see the confidence of this group growing again thanks to the falling house prices. In the middle of last year, there was a clear decline in the number of starters looking to buy on the market. After a fall in the last two quarters of 2022, the activity of starters has now recovered to the level it was in the Q2 of 2022.

 

Outlook

For the coming months, our Index respondents expect the housing market to become more attractive for buyers. 33% predict that the market will be more favourable for buying in six months' time, against 20% with buying confidence at present. On the sellers' side, confidence in the market in six months' time is a bit lower. 40% of respondents have selling confidence in the current market, while only 25% believe that six months down the line will be a good time to sell.

 

Most important indications per index

Confidence: The confidence that the current market is favourable for buyers was 6.9 percentage points higher in Q1 2023 than in Q4 2022 and 31 percentage points higher than in Q1 2022. The confidence that the housing market will be more favourable for buyers in six months' time has also grown.

The confidence that the current market is favourable for sellers fell by 2.6 percentage points in relation to the previous quarter and by 28.1 percentage points in relation to the first quarter of last year. 

 

Intention: The intention to buy a house within three months was 9.5 percentage points higher than in the last quarter of 2022 and 1.7 percentage points higher than in the first quarter of 2022. The intention to sell a house within thee months increased by 3.6 percentage points on the previous quarter and was 13.2 percentage points up on the first quarter of last year.

 

Activity: The number of consumer contacts with estate agents via funda in the first quarter of 2023 was 7.8 percentage points higher than in Q4 of 2022 but 22.4 percentage points lower than in last year's Q1.

 

Download PDF
Download PDF
Over Funda

Funda is niet meer weg te denken van de Nederlandse woningmarkt. Met het meest complete woningaanbod van Nederland, weten miljoenen bezoekers het platform iedere maand te vinden in hun zoektocht naar een passende nieuwe woning. Een belangrijke functie. Daarom loopt funda voorop in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en informatie om haar bezoekers verder te helpen met het kopen, bezitten en verkopen van een eigen woning. En om de makelaar, wiens expertise onmisbaar is, het podium te bieden dat hij of zij nodig heeft om de consument nog beter te ondersteunen.

berichten