Funda Index vierde kwartaal 2022 | Concurrentie op woningmarkt in een jaar gehalveerd

Kanteling woningmarkt naar kopersmarkt zet door

Amsterdam, 17 januari 2023 De kanteling op de woningmarkt, van een verkopers- richting een kopersmarkt, zette in het vierde kwartaal van 2022 verder door. Dit blijkt uit de funda Index over het vierde kwartaal van 2022. Gemeten over heel 2022 zien we in de funda index dat de concurrentie op de woningmarkt is gehalveerd.

 

Het koopvertrouwen kwam uit op het hoogste punt in de funda Index sinds de eerste meting in 2020. Dit leidde echter niet tot een toename in koopintentie en koopgedrag. Op de verkopersmarkt daalde het zeer stabiele verkoopvertrouwen van de afgelopen jaren in relatief hoog tempo – ondanks dat de verkoopintentie toenam ten opzichte van het derde kwartaal in 2022.

 

In 2022 halveerde de concurrentie op de woningmarkt van gemiddeld twaalf contactaanvragen naar gemiddeld zes per woning. De concurrentie wordt gemeten naar het aantal contactaanvragen met makelaars via funda, bijvoorbeeld voor meer informatie of een bezichtigingsafspraak. Met het afnemen van de concurrentie lijkt er een einde te zijn gekomen aan de oververhitting op de woningmarkt. De kanteling naar ‘liever eerst verkopen en dan kopen’ zoals deze voor het eerst zichtbaar werd in de funda index over het derde kwartaal van 2022, heeft doorgezet. Toch is er nog altijd meer vraag dan aanbod en zijn er meer kopers dan verkopers actief.

Joost Dop: ‘We zien ambivalente reacties op de afkoelende woningmarkt. Het vertrouwen onder kopers stijgt, maar ze blijven nog afwachtend terwijl het vertrouwen onder verkopers daalt. Deze ambivalentie past bij de grote onzekerheden van dit moment, met een flinke druk op de economie, hoge inflatie, stijgende rente en energieprijzen die door het dak gaan. Nu een deel van de kopers afwachtend is, zijn de kansen op een woning – voor wie de financiering haalbaar is – een stuk beter in vergelijking met de afgelopen jaren.  Kanttekening hierbij is wel dat veel mensen niet de woning kunnen vinden die zij zoeken. Alleen al de onverminderde populariteit van ons platform, met meer dan 4,5 miljoen unieke bezoekers per maand, duidt erop dat er nog altijd een grote groep mensen is die graag wil verhuizen.’

 

Concurrentie onder kopers

Het aantal contactaanvragen via funda met makelaars lag in het vierde kwartaal van 2022 ruim 14 procentpunt lager dan in het derde kwartaal en 17 procentpunt lager dan een jaar geleden. Daarmee halveerde de concurrentie per woning gedurende het jaar. In de decembermaand ligt het kopersgedrag traditioneel op het laagste niveau van het jaar, maar afgelopen december was de seizoensdip dieper dan normaal.

 

De gemiddelde concurrentie per woning nam in alle provincies af en bleef het laagst in Zeeland en Noord-Brabant. De concurrentie is vooral in randstedelijk gebied groot met de kanttekening dat deze in het vierde kwartaal het grootst is in Groningen. De concurrentie per woning nam af in alle prijscategorieën. In de prijscategorieën tot 400.000 euro ligt de concurrentie per woning gemiddeld hoger dan in de prijscategorieën daarboven.

 

Vooruitzicht

Voor de komende maanden verwachten consumenten dat de ingezette kanteling op de woningmarkt verder doorzet. De groep die verwacht dat de markt over zes maanden gunstiger is om te kopen, is in het vierde kwartaal van 2022 bijna verdubbeld ten opzichte van het kwartaal daarvoor. 25% van de respondenten verwacht dat het ook over zes maanden nog een gunstige verkoopmarkt is. Waar een jaar geleden het sentiment op de woningmarkt werd gedomineerd door het geringe aanbod en de lage rente, zijn op dit moment de economische situatie en de hoge rente de belangrijkste factoren in het koop- en verkoopvertrouwen.

Verkoopvertrouwen en verkoopintentie

Het vertrouwen dat de huidige markt een gunstige verkopersmarkt is, daalde in het vierde kwartaal met 11,5 procentpunt ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar en met 27,5 procentpunt ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Tegelijkertijd steeg de intentie om binnen nu en drie maanden een huis te verkopen met bijna 5 procentpunt ten opzichte van vorig kwartaal. Hiermee ligt de verkoopintentie ongeveer 6 procentpunt hoger dan in dezelfde periode een jaar geleden.

 

Koopvertrouwen en koopintentie

Het vertrouwen dat de huidige markt gunstig is voor kopers nam in het vierde kwartaal toe met 8,6 procentpunt ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar en met 25,8 procentpunt ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Tegelijkertijd is de intentie om binnenkort een huis te kopen met 1,5 procentpunt gedaald ten opzichte van het vorige kwartaal en met bijna 7 procentpunt ten opzichte van dezelfde periode in 2021.

 

 

[Einde bericht]  

 

 

Niet voor publicatie 

 

Overde funda Index| De funda Index is gebaseerd op gedragsanalyse en maandelijks onderzoek onder de bezoekers van het grootste huizenplatform van Nederland (vierde kwartaal N=1877). De index toont verschuivingen in het vertrouwen, de actuele koop- en verkoopintentie én het consumentengedrag. Dit zetten we af tegen maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen. Zo duidt de funda Index de stand van wonend Nederland. De funda Index is te volgen op funda.nl/funda-index

Funda Index, Q4, 2022 | Competition on the housing market halved in a year

Transformation in housing market towards a buyers market continues

 

Amsterdam, 17 January 2023 Data from the funda Index in the fourth quarter of 2022 reveals that the transformation in the housing market from a sellers market to a buyers market has continued. Measured over the whole of last year, the competition on the housing market has halved, according to the Index.

 

Buying confidence is now at its highest point since the first measurement of the funda Index in 2020. However, this has not led to an increase in buying intention and buying activity. On the sellers side, the very stable selling confidence from previous years has fallen relatively rapidly – even though the selling intention was higher in Q4 than in Q3.

 

In 2022, competition on the housing market halved from an average of twelve contact requests per property to six. The competition is measured by the number of contact requests made via funda to estate agents, e.g. for more information on a property or to arrange a viewing. With the reduction in competition, the overheating in the housing market appears to have ended. The transformation to ‘preferably sell before buying’, which was visible for the first time in the funda Index of Q3 2022, has continued. Nevertheless, there remains more demand than supply, and more buyers active on the market than sellers.

Joost Dop, funda's CEO: ‘We are seeing ambivalent reactions to a cooling housing market. Buyers' confidence has grown, but they remain hesitant, while sellers' confidence has fallen. This ambivalence reflects the large uncertainties at the moment, with a lot of pressure on the economy, high inflation, rising interest rates and energy prices that are going through the roof. Now that some buyers are hesitant, the chances of buying a property – for those who can afford it – are considerably better than in previous years. However, it should be noted that many house buyers still cannot find what they are looking for. The mere fact that our platform remains so popular, with over 4.5 million unique visitors per month, illustrates that there are still a large group of people who would like to move house.’

 

Competition among buyers

In the fourth quarter of 2022, the number of contact requests with estate agents made via funda was more than 14 percentage points lower than in the third quarter, and 17 percentage points lower than a year previously. So, in the space of a year, the competition per property has halved. Buyers' activity is always less in December than any other month of the year, but last December the seasonal dip was bigger than usual.

 

The average level of competition per property reduced in all provinces, and remained lowest in Zeeland and Noord-Brabant. Competition is primarily high in the Randstad, although in the fourth quarter the highest level of competition was actually in Groningen. The decline in competition per property was seen in all price categories. On average, the competition per property in the price categories up to 400,000 euros was stronger than in the higher price categories.

 

Forecast

Consumers expect that the transformation in the housing market will continue over the coming months. The size of the group that expect the market to be more favourable to buyers in 6 months' time almost doubled in the last quarter of 2022 compared to the third quarter. Yet 25% of respondents expect that the market will remain favourable to sellers in six months. While the general sentiment on the property market a year ago was dominated by the limited supply and low interest rates, today the economic situation and high interest rates are the most important determinants of buying and selling confidence.

 

Selling confidence and selling intention

In Q4, the confidence that the current market is a favourable market for sellers fell by 11.5 percentage points in relation to Q3, and by 27.5 percentage points in relation to Q4 of 2021. At the same time, the intention to sell a property within three months climbed by almost 5 percentage points in comparison to Q3. This means that the intention to sell was about 6 percentage points higher than in the same period a year ago.

 

Buying confidence and buying intention

The confidence that the current market is favourable for buyers increased by 8.6 percentage points in the fourth quarter of 2022 compared to the third quarter, and by 25.8 percentage points compared to the final quarter of 2021. At the same time, the intention to buy a property in the near future dropped by 1.5 percentage points compared to Q3 and by almost 7 percentage points compared to Q4 of 2021.

 

 

[Ends]  

Download PDF
Download PDF
Over Funda

Funda is niet meer weg te denken van de Nederlandse woningmarkt. Met het meest complete woningaanbod van Nederland, weten miljoenen bezoekers het platform iedere maand te vinden in hun zoektocht naar een passende nieuwe woning. Een belangrijke functie. Daarom loopt funda voorop in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en informatie om haar bezoekers verder te helpen met het kopen, bezitten en verkopen van een eigen woning. En om de makelaar, wiens expertise onmisbaar is, het podium te bieden dat hij of zij nodig heeft om de consument nog beter te ondersteunen.

berichten