Funda Index tweede kwartaal 2022 | Concurrentie per woning neemt af in groot deel van Nederland, maar kopers blijven terughoudend

Amsterdam, 12 juli 2022 – De funda Index over het tweede kwartaal van 2022 laat een afname zien in het totaalaantal reacties op woningen ten opzichte van vorig kwartaal. Ook is er een forse stijging in aangemelde woningen op het vastgoedplatform. Hierdoor slinkt de concurrentie onder kopers in een groot deel van Nederland. Het vertrouwen dat de huidige markt gunstig is voor kopers, neemt dan ook weer verder toe dit kwartaal. Toch daalt de intentie om daadwerkelijk te kopen ten opzichte van het eerste kwartaal. De fors oplopende hypotheekrente, de verwachting dat de markt nog gunstiger wordt voor kopers en ook de oorlog in Oekraïne leiden tot enige terughoudendheid onder woningzoekers.

 

Joost Dop, CEO funda: ‘Het afgelopen kwartaal zien we dat er iets gebeurt op de oververhitte woningmarkt: een lichte temperatuurdaling. Maar, de vraag is nog steeds een stuk groter dan het aanbod. Het aantal beschikbare woningen is echter zo hard toegenomen dat de grote vraag niet meer zorgt voor die extreme concurrentie onder kopers. Verkopers lijken hun verkoop naar voren te halen, maar kopers lijken nog wat afwachtend. Beiden om dezelfde reden: men verwacht dat de markt de komende maanden steeds ongunstiger wordt voor verkopers. Maar ook andere factoren spelen een rol, zoals de snel oplopende hypotheekrente en de oorlog in Oekraïne. Die lijkt het afgelopen kwartaal voor het eerst van invloed te zijn.’

 

Concurrentie onder kopers neemt af in meeste provincies

Het aantal reacties per woning neemt het tweede kwartaal af met 3% ten opzichte van het eerste kwartaal dit jaar. Ook stijgt het aantal nieuwe woningen op funda met 68% in juni ten opzichte van januari en 21% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021. Dit leidt in een groot deel van Nederland tot minder concurrentie op het beschikbare aanbod. Drenthe en Flevoland zien de concurrentie op beschikbare woningen in het tweede kwartaal het sterkst dalen. In Friesland, Gelderland, Groningen en Noord-Holland daalt het gemiddeld aantal reacties per woning niet. Van deze laatste vier provincies is Friesland de enige die zelfs een wat grotere toename in concurrentie ziet.

 

Koopintentie daalt mede door oorlog in Oekraïne

De verkoopintentie neemt het tweede kwartaal flink toe: +10% in vergelijking met het eerste kwartaal dit jaar. Een stijging die zichtbaar is sinds maart dit jaar en sinds juli vorig jaar niet zo hoog is geweest. De koopintentie daarentegen neemt af met 4% in vergelijking met het eerste kwartaal dit jaar. Dit komt voornamelijk door de stijgende rentes en de verwachting van lagere verkoopprijzen. Maar ook de oorlog in Oekraïne heeft effect, zo geeft een derde van de consumenten aan. Gevraagd naar de invloed van de oorlog op (ver)koopplannen, zegt 36% minder geneigd te zijn om te gaan kopen.

 

Nu nog goed moment voor verkoop, maar vertrouwen daalt

Het koopvertrouwen maakt een flinke klim. 11% van de consumenten vindt het in de huidige markt een goed moment om te kopen. Deze groep is iets groter (17%) wanneer wordt gevraagd naar de markt over zes maanden. Het verkoopvertrouwen is sinds vorig kwartaal wat harder gedaald dan voorheen en ligt op het laagste punt sinds de eerste meting van de funda Index in het derde kwartaal van 2020. Nog steeds vindt een grote groep (80%) het nu een goed moment voor verkoop, maar die groep wordt flink kleiner wanneer men vooruitkijkt: 49% denkt dat de markt over zes maanden gunstig is voor verkoop. De verwachte rentestijging is daarbij de belangrijkste achterliggende reden.

 

 

[ ENGLISH TRANSLATION ]

Funda Index second quarter 2022 | Competition per property reduces in large parts of the Netherlands, but buyers remain hesitant

 

Amsterdam, 12 July 2022 – The funda Index for the second quarter of 2022 shows a  reduction in the total number of reactions to properties, in comparison to the previous quarter. There is also a significant increase in the number of properties on the platform. As a result, for a large part of the Netherlands, competition among buyers has reduced. Therefore, the confidence that the current market is good for buyers rose further in Q2. Nevertheless, the intention to actually buy a house dropped in comparison to Q1. Steeply climbing mortgage interest rates, the expectation that the market will become more favourable for buyers and the war in Ukraine have led to some hesitancy among potential house buyers.

 

Joost Dop, CEO funda: ‘In the last quarter we have seen a small drop in the temperature of the overheated housing market. Though demand remains significantly greater than supply, the number of available properties has increased so dramatically that the high demand is no longer causing extremely stiff competition among buyers. Sellers are putting their properties on the market earlier, while buyers are remaining somewhat hesitant. This is both driven by the same reason:  the expectation that the market will become increasingly less favourable for sellers. But other factors are also involved, such as the sharply rising mortgage interest rates, and the war in Ukraine. These seem to have played a role for the first time in the previous quarter.’

Competition among buyers reduced in most provinces

In Q2 of 2022, the number of reactions per property reduced by 3% compared to Q1. In June, the number of new properties on funda was 68% higher than in January and 21% higher than in Q2 of 2021. As a result, competition on properties for sale in a large part of the Netherlands reduced. Drenthe and Flevoland saw the biggest decline in competition for available houses in the last quarter. However, in Friesland, Gelderland, Groningen and Noord-Holland, the average number of reactions per property did not fall – in fact, competition in Friesland actually increased.

 

Buying intention dropping, in part due to war in Ukraine

In the second quarter, the intention to sell has grown significantly: 10% higher than in the first quarter. This increase has been seen since March this year, and selling intention is now the highest it has been since July 2021. On the other hand, the intention to buy has fallen by 4% in comparison to 2021. This is primarily the result of rising interest rates and the expectation of lower sales prices. But also the war in Ukraine has had an effect, according to a third of consumers. Asked about the influence of the war on their plans to buy (or sell), 36% say they are less minded to purchase something.

 

Now still a good moment to sell, but confidence falling

Buying confidence has made a notable climb. 11% of consumers believe that now is a good time to make a purchase. This percentage becomes somewhat larger (17%) when they are asked about the market  in six months' time. Selling confidence has fallen quite significantly since the last quarter, and is currently at its lowest point since the first measurement of the funda Index in Q3 of 2020. The percentage of people who think it is a good time to sell remains high (80%), but when they look to the future it is a different story: only 49% believe that the market will be favourable to sellers in six months' time. The biggest reason behind this is the anticipated hike in interest rates.

 

Niet voor publicatie

 

Over de funda Index | De funda Index is gebaseerd op gedragsanalyse en maandelijks onderzoek onder de bezoekers van het grootste huizenplatform van Nederland. De index toont verschuivingen in het vertrouwen, de actuele koop- en verkoopintentie én het consumentengedrag. Dit zetten we af tegen maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen. Zo duidt de funda Index de stand van wonend Nederland. De funda Index is te volgen op funda.nl/funda-index.

Download PDF
Download PDF
Over Funda

Funda is niet meer weg te denken van de Nederlandse woningmarkt. Met het meest complete woningaanbod van Nederland, weten miljoenen bezoekers het platform iedere maand te vinden in hun zoektocht naar een passende nieuwe woning. Een belangrijke functie. Daarom loopt funda voorop in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en informatie om haar bezoekers verder te helpen met het kopen, bezitten en verkopen van een eigen woning. En om de makelaar, wiens expertise onmisbaar is, het podium te bieden dat hij of zij nodig heeft om de consument nog beter te ondersteunen.

berichten