Funda Index 2e kwartaal 2021: woningzoeker volhardend ondanks laag vertrouwen en weinig zicht op nieuw aanbod

Amsterdam, 13 juli 2021

·       Koopvertrouwen daalt in Q2 2021 verder en is sinds vorig jaar 22% afgenomen

·       Verkoopvertrouwen stijgt hele jaar door en blijft dus ook in Q2 op hoog niveau

·       Koopintentie toont in Q2 2021 een lichte daling na constante stijging

·       Verkoopintentie toont in Q2 2021 een lichte stijging na constante daling

·       Concurrentie per beschikbare woning neemt in Q2 verder toe

Vertrouwen

Het koopvertrouwen is het tweede kwartaal van dit jaar wederom gedaald door de hoge huizenprijzen en het aanhoudend lage aanbod. Dat zijn tegelijkertijd de twee factoren die, naast de lage rente, ook bepalend zijn voor het stabiel hoge niveau van het verkoopvertrouwen. Hoewel de meeste consumenten niet denken dat de markt veel zal veranderen, verwachten een stuk meer mensen over een half jaar wel een gunstigere economische situatie en hogere rentes.

 

Intentie

De verkoopintentie is in het tweede kwartaal van dit jaar voor het eerst omgebogen richting een lichte stijging, maar blijft relatief laag door het krappe aanbod en de lage rente. Funda-CEO Quintin Schevernels: ‘De achterliggende factoren bevestigen dat doorstromers hun verkoopplannen laten afhangen van de omstandigheden voor het kopen van een volgende woning.’ De koopintentie is het afgelopen kwartaal voor het eerst licht gedaald. 

 

Gedrag

Het zoekgedrag van woningzoekers was ook het afgelopen kwartaal weer relatief hoog en nagenoeg gelijk aan het eerste kwartaal van 2021. Zowel het gemiddeld aantal reacties op beschikbare woningen als het aantal consumenten dat op eenzelfde woning reageert, is van kwartaal op kwartaal gestegen.

 

Eén jaar funda Index

De funda Index brengt sinds 1 juli 2020 maandelijks het sentiment en het gedrag op de woningmarkt in beeld. Sinds de start van de meting blijkt dat het actieve zoekgedrag van woningkopers en hun pogingen een woning te bemachtigen niet afneemt, ondanks het lage koopvertrouwen en het ontbreken van zicht op meer aanbod. De combinatie van de daling van het koopvertrouwen (-22%) en de aanzienlijk lagere verkoop- dan koopintentie, leidde het afgelopen jaar ook niet tot minder concurrentie onder woningzoekers. Vooral de eerste helft van 2021 laat zien dat kopers niet terugdeinzen en volhardend blijven in hun zoektocht naar een woning.

 

CEO Schevernels: ‘We hebben het afgelopen jaar een enorme hoeveelheid data verzameld over het vertrouwen, de intentie en het gedrag van woningzoekers. Hieruit blijkt de grote tegenstrijdigheid tussen het vertrouwen en het gedrag van consumenten. De noodzaak en wil om een woning te kopen wint het van het feit dat de markt nu niet gunstig is voor kopers. Ook de verkoopintentie hebben wij op de voet gevolgd omdat dit woningzoekers inzicht geeft over nieuw aanbod. We hopen dat de doorbraak in de dalende trend sinds afgelopen kwartaal zal doorzetten zodat woningzoekers meer perspectief krijgen op een woning.’

 

Funda Index juli 2020 - juni 2021

 

[Einde bericht]

Niet voor publicatie

 

Over de funda Index | De funda Index is gebaseerd op gedragsanalyse en maandelijks onderzoek onder de bezoekers van het grootste huizenplatform van Nederland. De index toont verschuivingen in het vertrouwen, de actuele koop- en verkoopintentie én het consumentengedrag. Dit zetten we af tegen maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen. Zo duidt de funda Index de stand van wonend Nederland. De funda Index is te volgen op funda.nl/funda-index.

English Translation

Funda Index 2nd quarter 2021: house buyers persevere despite low confidence and little prospect of more properties on market

·       Buying confidence fell further in Q2 2021, and has reduced 22% since last year

·       Selling confidence has grown throughout the year and remained at a high level in Q2

·       In Q2 2021, buying intention showed a slight drop after a constant rise

·       Selling intention showed a small increase in Q2 2021 after a constant decrease

·       Competition per available property increased further in Q2

 

Confidence

In the second quarter of this year, buying confidence fell once again due to high house prices and the persistently low availability of properties. These two factors, coupled with low interest rates, also result in the steadily rising level of selling confidence. Although most consumers do not believe that the housing market will change much, more people anticipate that, in six months' time, interest rates will be higher and the economic situation will be more favourable.

 

Intention

During Q2 of 2021, selling intention stopped falling and started climbing slightly for the first time. Nevertheless, it remains relatively low due to market shortages and low interest rates. Funda CEO Quintin Schevernels: ‘The underlying factors confirm that the selling intentions of those looking to move up the property market depend on the situation around buying their next home.’ In Q2, buying intention slightly fell for the first time. 

 

Activity

The search activity of potential house buyers was again relatively high in the last quarter, remaining at almost the same level as in Q1. Both the average number of reactions to available properties and the number of consumers that react to the same property has grown quarter on quarter.

 

One year of the funda Index

Starting 1 July 2020, the funda Index has shown the feelings around and activity on the property market on a monthly basis. The active search activity of potential house buyers and their attempts to buy a property have not reduced since measurements began, despite low buying confidence and little prospect of more properties on the market. The combination of the drop in buying confidence (-22%) and a selling intention that is considerably lower than buying intention have also not reduced competition between house buyers in the past year. In particular the first half of 2021 has shown that buyers have not been deterred, and persist in their search for a property.

 

CEO Schevernels: ‘We've collected an enormous amount of data in the past year about house buyers' confidence, intentions and activity. This shows the enormous discrepancy between the confidence and market activity of consumers. The necessity and will to buy a property wins over the fact that the current market is not favourable to buyers. We also closely follow the selling intention, as this gives house buyers insight into availability on the market. The reverse in the declining trend that we saw in the last quarter will hopefully continue, so house buyers will have better prospects of finding somewhere.’

 

[Ends]

Download PDF
Download PDF
Over Funda

Funda is niet meer weg te denken van de Nederlandse woningmarkt. Met het meest complete woningaanbod van Nederland, weten miljoenen bezoekers het platform iedere maand te vinden in hun zoektocht naar een passende nieuwe woning. Een belangrijke functie. Daarom loopt funda voorop in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en informatie om haar bezoekers verder te helpen met het kopen, bezitten en verkopen van een eigen woning. En om de makelaar, wiens expertise onmisbaar is, het podium te bieden dat hij of zij nodig heeft om de consument nog beter te ondersteunen.

berichten