Funda Index mei: hoge huizenprijzen nog steeds meest bepalende factor voor vertrouwen in de markt

Amsterdam, 8 juni 2021 | De funda Index van mei zet op veel vlakken de ontwikkelingen voort van voorgaande maanden. Zo blijft het verkoopvertrouwen stabiel hoog en daalt het koopvertrouwen verder. De hoge huizenprijzen zijn voor de meeste consumenten nog steeds de belangrijkste reden dat zij de markt ongunstig vinden voor koop en gunstig voor verkoop. Toch zijn er nog steeds veel consumenten op zoek naar een woning, terwijl het aanbod ondertussen afneemt. Funda ziet de concurrentie per beschikbare woning dan ook verder toenemen op het platform. Opvallend is dat mei een flinke toename in verkoopintentie laat zien, wat perspectief zou kunnen geven op meer aanbod. Eerdere stijgingen in verkoopintentie leidden echter nog niet tot een kantelpunt.

Quintin Schevernels, CEO funda: ‘Consumenten geven in steeds grotere aantallen aan dat zij de markt vanwege de hoge huizenprijzen en lage aanbod ongunstig vinden voor het kopen van een woning. Maar zij blijken vaak niet op de hoogte van hun eigen kansen. Consumenten gaan wel proactief op zoek naar algemene informatie, maar kunnen niet altijd goed inschatten wat dit voor hun specifieke situatie betekent. Zeker voor doorstromers kan deze markt met hoge verkoopprijzen en gunstige rentestanden juist wel perspectief hebben, mits je goed weet wat je mogelijkheden zijn.’

 

Verkoopintentie stijgt flink

De verkoopintentie laat in mei een opvallende stijging zien en komt daarmee voor het eerst in maanden een stuk dichter in de buurt van de hoge koopintentie. Echter hebben eerdere pieken in de verkoopintentie nog niet geleid tot een trendbreuk. Schevernels: ‘We zien geen directe verklaring voor deze stijging en afgaande op hoe het verkoopvertrouwen zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld, is het nog te vroeg om een kantelpunt te verwachten. Eerder heeft een dergelijke stijging namelijk niet doorgezet en bleef de verkoopintentie gemiddeld genomen heel laag. Het is dus spannend wat we volgende maand gaan zien.’

 

Vertrouwensindex

- Het verkoopvertrouwen blijft in mei stabiel hoog, terwijl het koopvertrouwen verder daalt.

- Zowel het lage koop- als hoge verkoopvertrouwen wordt voornamelijk bepaald door de hoge huizenprijzen.

Intentie-index

- Verkoopintentie laat een flinke stijging zien en ook de koopintentie stijgt, waardoor het gat tussen vraag en aanbod voor het eerst in maanden relatief klein lijkt.

- Eerder zorgden pieken in de verkoopintentie nog niet tot een kantelpunt op de woningmarkt en ook nu is het afwachten of de stijging in juni doorzet of dat de verkoopintentie weer daalt.

Gedragsindex

- De gedragsindex blijft hoog en verandert deze maand niet ten opzichte van april. Wel neemt het aantal beschikbare woningen op het platform licht af en zo ook het aantal zoekopdrachten.

- Daar staat een stijging in het aantal contactaanvragen met een makelaar en in de concurrentie per beschikbare woning tegenover. 

[Einde bericht]

Over de funda Index | De funda Index is gebaseerd op gedragsanalyse en maandelijks onderzoek onder de bezoekers van het grootste huizenplatform van Nederland. De index toont verschuivingen in het vertrouwen, de actuele koop- en verkoopintentie én het consumentengedrag. Die zetten we af tegen maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen. Zo duidt de funda Index, te volgen op funda.nl/funda-index, de stand van wonend Nederland. 

---

Funda Index May: high house prices still most important factor for confidence in the market 

 

Amsterdam, 8 June 2021 | The funda Index for May shows that many of the developments in previous months have continued. Selling confidence has remained high, and stable, while buying confidence has dropped further. For most consumers, the high house prices remain the most important reason for finding the market favourable for selling and unfavourable for buying. Nevertheless, there are still many consumers looking for a house, while the number of available properties has fallen. Funda has seen the competition for each available property on the platform rise further. What does stand out in May is that there was a strong increase in selling intention, which could indicate that more properties will be put on the market. Having said that, previous increases in selling intention have not proved to be tipping points.

 

Quintin Schevernels, CEO funda: ‘Ever greater numbers of consumers state that they find the property market unfavourable for buyers because of the high property prices and low availability. But they might not be fully clued up when it comes to their own chances. Consumers proactively search for general information, yet cannot always properly assess what their specific situation means. With its high selling prices and low interest rates, this market can actually offer decent prospects, certainly for people wanting to move up the property ladder, as long as you really know what the options are.’

 

Selling intention climbs strongly

In May, the selling intention rose strongly, and therefore came closer to the high buying intention for the first time in months. However, earlier peaks in selling intention have not led to a changing trend. Schevernels: ‘We cannot see a direct explanation for this increase, and based on how the selling confidence has developed in recent months, it is still too early to expect a turning point. Similar increases in the past have only been fleeting upturns, and the average selling intention remains very low. But we will be tensely watching what happens in June.’

 

Confidence index

- In May, the selling confidence remained high, and stable, while the buying confidence dropped once more.

- Both the low buying confidence and high selling confidence are primarily caused by the high house prices.

 

Intention index

- Selling intention rose strongly, but buying intention also rose, meaning the gap between supply and demand was relatively small for the first time in months.

- Previous peaks in selling intention were not a turning point for the property market, however, so we now need to wait and see if selling intention climbs further in June or falls once more.

 

Activity index

- The activity index remains high and did not change in May in comparison to April. The number of available properties on the platform dropped slightly, and so too did the number of searches.

- Conversely, there was an increase in the number of contacts made with estate agents and in the competition for each available property. 

 

 

[Ends]

Not for publication

 

About the funda Index | The funda Index is based on behaviour analysis and monthly research into visitors to the Netherlands' biggest housing platform. The index shows shifts in confidence, current buying and selling intentions and consumer activity. We look at these shifts in the context of social, political and economic developments. Therefore the funda Index, which can be followed at funda.nl/funda-index, shows the state of housing in the Netherlands. Every second Tuesday of the month, funda shares the most interesting observations from the latest index in a press release. The results for June will be available on 13 July 2021.

 

Download PDF
Download PDF
Over Funda

Funda is niet meer weg te denken van de Nederlandse woningmarkt. Iedere dag brengen we vraag en aanbod van woningen bij elkaar. Daarmee is funda hét platform voor iedereen die op zoek is naar een volgend thuis. We blijven ons platform continu optimaliseren om zowel consumenten als makelaars nóg beter te bedienen. Maar ook met producten, diensten en informatie waarmee we onze bezoekers verder helpen tijdens hun zoektocht naar, en verkoop van, een woning. Sinds de lancering van funda in business (2005) zijn we er ook voor ondernemers die een ruimte zoeken om zakelijke dromen te realiseren. Dit doen we met het meest complete aanbod van (zakelijk) onroerend goed van Nederland.

berichten