Funda Index maart: vertrouwen in woningmarkt daalt opnieuw fors

Consument wil dat nieuwe kabinet inzet op meer bouwen en weren beleggers

Amsterdam, 13 april 2021 | Het koopvertrouwen wordt met de maand kleiner en daalt in maart zelfs flink. Dat blijkt uit de funda Index. Steeds minder consumenten vinden de huidige woningmarkt gunstig voor kopers. Ook denkt nog maar 12% dat de markt over een halfjaar beter is. Dit is het laagste punt sinds de eerste funda Index-meting in juli 2020. Het lage koopvertrouwen gaat gepaard met een structureel groot gat tussen vraag en aanbod. Een stijging in de verkoopintentie in maart heeft dat beeld niet veranderd. Voor veel consumenten was de krapte op de woningmarkt dan ook een belangrijk verkiezingsthema. Consumenten zien zelf de bouw van meer starterswoningen als dé oplossing. Na de verkiezingsuitslag heeft de meerderheid echter weinig vertrouwen dat de woningmarkt een prominente plek krijgt op de politieke agenda.

Quintin Schevernels, CEO funda: ‘Het meest opvallende aan de funda Index van maart is het grote verschil tussen koopvertrouwen en verkoopvertrouwen. Het koopvertrouwen was al laag, maar zet nu echt een flinke verdere daling in. De overgrote meerderheid verwacht bovendien ook over een halfjaar nog hoge huizenprijzen en weinig aanbod, terwijl in juli vorig jaar nog een derde van de consumenten optimistisch was over de perspectieven tot eind 2020. Verder zien we de verkoopintentie in maart licht stijgen. De omstandigheden zijn voor verkopers nu natuurlijk zo gunstig dat mensen wellicht niet nog langer willen afwachten. Maar het gat tussen vraag en aanbod blijft dermate groot dat er weinig reden is om aan te nemen dat dit een nieuwe trend is.’

 

Vertrouwen in woonoplossingen overheid na verkiezingen laag

Uit aanvullend onderzoek op de funda Index van maart blijkt dat 83% van de kopers de woningmarkt als een probleem ervaart. Voor veel van hen telden de oplossingen van politieke partijen voor de krappe woningmarkt zwaar mee tijdens de verkiezingen. Echter, er is naar aanleiding van de verkiezingsuitslag maar weinig vertrouwen dat de woningmarkt een prominente plek krijgt op de politieke agenda. Schevernels: ‘Het probleem op de woningmarkt wordt alleen maar erger, dat zien we met de funda Index iedere maand. Onder starters ervaart zelfs 94% de woningmarkt als een probleem. Er is dus duidelijke urgentie voor de overheid om opvolging te gaan geven aan de oplossingen die in de verkiezingscampagnes centraal stonden. Dit probleem moet aangepakt worden.’

 

Meer bouwen, minder beleggers

Veruit de meeste starters, maar ook doorstromers, zien de bouw van meer starterswoningen als oplossing voor het woningtekort (72%). Maar ook het weren van beleggers op de woningmarkt wordt vaak genoemd als oplossing. Maatregelen die tot nu toe zijn genomen door de overheid worden matig enthousiast of zelfs negatief beoordeeld, zoals afschaffing van overdrachtsbelasting voor starters en verhogen van overdrachtsbelasting voor beleggers. ‘Het is duidelijk dat kopers zelf de oplossing zien in meer bouwen. Maar met enkel meer bouwen zijn we er nog niet. Je moet weten wat je moet bouwen en voor wie. Wat en waar zoeken starters precies en welke wensen hebben de woningzoekers waarvan de kinderen het huis uit zijn? Alleen door meer én vraaggestuurd te bouwen kun je de woningmarkt weer op gang krijgen. Wij denken graag mee over de oplossingen,’ aldus Schevernels.

 

Vertrouwensindex

- Het gat tussen koop- en verkoopvertrouwen wordt steeds groter. Koopvertrouwen daalt flink in maart, terwijl het verkoopvertrouwen juist weer wat toeneemt.

- Vertrouwen in een betere kopersmarkt over zes maanden is sinds juli 2020 gedaald van 31% naar 13%.

Intentie-index

- De verkoopintentie neemt in maart toe en de koopintentie daalt licht.

- Echter, er blijven aanzienlijk meer kopers dan verkopers op de markt komen, waardoor het gat tussen koop- en verkoopintentie groot blijft.

Gedragsindex

- De gedragsindex stijgt ook in maart en past daarmee binnen de trend die sinds augustus zichtbaar is.

- Consumenten blijven zeer actief woningen zoeken en bekijken op funda en nemen veel contact op met makelaars.

[Einde bericht]

 

Over de funda Index | De funda Index is gebaseerd op gedragsanalyse en maandelijks onderzoek onder de bezoekers van het grootste huizenplatform van Nederland. De index toont verschuivingen in het vertrouwen, de actuele koop- en verkoopintentie én het consumentengedrag. Dit zetten we af tegen maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen. Zo duidt de funda Index de stand van wonend Nederland. De funda Index is te volgen op funda.nl/funda-index. Iedere tweede dinsdag van de maand deelt funda de opvallendste uitkomsten in een persbericht. De resultaten over april volgen op 11 mei 2021.

-------

ENGLISH

Funda Index March: confidence in housing market falls heavily again

Consumers want new government to focus on more house building and stopping investors

 

Amsterdam, 13 April 2021 | Buying confidence is declining every month and dropped sharply in March, according to the funda Index. Fewer and fewer consumers believe that the current housing market is favourable for buyers. Moreover, only 12% think that the market will be better in six months' time—the lowest proportion since the first funda Index measurement in July 2020. The low buying confidence is coupled with a structurally large gap between supply and demand. An increase in the selling intention in March has not changed this. For many consumers, shortages on the housing market were an important election issue. Consumers believe that the main solution is to build more starter homes. But after the election results, a majority of consumers have little confidence that the housing market will get a prominent place on the political agenda.

 

Quintin Schevernels, funda's CEO: ‘What's most striking about March's funda Index is the large difference between buying confidence and selling confidence. Buying confidence was already low, but in the last month it has taken a big hit. Besides, the vast majority of consumers believe that house prices will remain high and supply will remain low in six months' time, while last July a third of people were optimist that there would be an improvement by the end of the year. In the meantime, selling intention increased slightly in March. The situation is now so positive for sellers that they possibly don't want to wait any longer. Nevertheless, the gap between supply and demand remains so large that there's little reason to assume that this is a new trend.’

 

Little confidence in new government fixing housing market

Additional research from March's funda Index reveals that 83% of buyers consider the housing market as a problem. For many, the solutions that political parties were proposing to tackle housing market shortages had a significant impact on their voting behaviour. However, after the election results, there is little confidence that the housing market will occupy a prominent position on the political agenda. Schevernels: ‘The funda Index shows that the problems on the housing market are only getting worse every month. No less than 94% of starters consider the housing market to be problematic. So clearly it's urgent for the government to realise the housing solutions that formed a central part of election campaigns. It's time for action.’

 

More house building, fewer investors

A large majority of starters and those looking to climb the property ladder believe that building more starter homes will solve the housing shortage (72%). Stopping investors from buying property is also often named as a solution. Measures taken by the previous government, such as scrapping transfer tax (stamp duty) for starters and increasing transfer tax for investors, have either been met with little enthusiasm, or are considered to be detrimental. ‘It's clear that, for buyers, the solution is more house building. But just building blindly will not solve the problem. You need to know what to build, and for whom. What precisely are starters looking for, and where, and what are the requirements of house hunters whose kids have left home? The housing market will only become healthy again when more properties are built that people want to live in. We'd be very happy to help come up with solutions,’ adds Schevernels.

 

Confidence index

- The gap between buying and selling confidence continues to grow. Buying confidence declined significantly in March, while there was another increase in selling confidence.

- Since July 2020, the belief that the market for buyers will be better in six months has dropped from 31% to 12%.

 

Intention index

- In March, selling intention increased while buying intention decreased slightly.

- However, once again considerably more buyers than sellers have come onto the market, meaning that the large gap between buying and selling intention remains.

 

Activity index

- The activity index increased in March, and therefore followed the trend that has been seen since last August.

- Consumers continue to search for and view properties on funda very actively, and there is a lot of contact with estate agents about available properties.

 

Download PDF
Download PDF
Over Funda

Sinds 2001 heeft funda zich ontwikkeld van marktplaats die vraag en aanbod van woningen bij elkaar brengt, naar hét platform voor iedereen die op zoek is naar zijn volgende thuis. Maar ook met producten, diensten en informatie waarmee we onze bezoekers verder helpen tijdens hun zoektocht naar en verkoop van een woning. Sinds de lancering van Funda in Business (2005) zijn we er ook voor ondernemers die een ruimte zoeken om zakelijke dromen te realiseren. Dit doen we met het meest complete aanbod van (zakelijk) onroerend goed van Nederland.

berichten