Funda Index februari: concurrentie op koopwoningen buiten de stad neemt toe

Structureel krappe markt leidt tot fors meer interesse in Groningen en Friesland

Amsterdam, 9 maart 2021 | | De funda Index van februari toont een structureel groot gat tussen verkoop- en koopintentie sinds de beginmeting in juli vorig jaar. Door de toenemende krapte neemt concurrentie op de woningmarkt in heel Nederland steeds verder toe, maar vooral buiten de grote steden. Platformcijfers over 2020 tonen een enorme stijging in zoekgedrag op funda naar woningen buiten de stad, met Groningen en Friesland als uitschieters. Uit de cijfers over februari blijkt dat het aantal mensen dat een woning zoekt buiten de stad alleen maar groter wordt. Steeds meer Nederlanders zijn specifiek op zoek naar de buitenruimte en sfeer van een dorp.

Quintin Schevernels, CEO funda: ‘We houden met de funda Index al acht maanden de stand van wonend Nederland bij en zien steeds duidelijkere trends. Vorig jaar speculeerden we over een trek van stad naar dorp door de aanhoudende woningkrapte en nu zien we dit nadrukkelijk terug in onze cijfers. In gebieden buiten de grote steden is de concurrentie flink toegenomen. In 2020 werd daar zelfs 94% meer naar woningen gezocht dan in 2019. Daarbij hebben wij nu ook in kaart waar kopers precies zoeken en waarom het dorp zo populair is’

Concurrentie grootst in Groningen, Friesland en Almere

Funda registreerde in 2020 in heel Nederland aanzienlijk meer zoekopdrachten, bekeken woningen en contactmomenten met de makelaar. De forse toename in activiteit (+87%) in de regio’s buiten de grote steden en Randstad steekt hier echter met kop en schouders bovenuit. Vooral in Groningen en Friesland nam de concurrentie per beschikbare woning toe. Zo werd in Groningen gemiddeld 167% meer contact opgenomen per woning en in Friesland 141%. Deze resultaten zijn in lijn met de CBS-cijfers over 2020 waaruit blijkt dat meer mensen uit de Randstad trokken dan er naartoe.

 

Schevernels: ‘In de tien grootste steden van Nederland zien we de minste toename in activiteit, hoewel de groei daar nog steeds enorm te noemen is met 57%. Almere is hier de vreemde eend in de bijt, waar contactaanvragen met een makelaar met 100% toenamen. Niet toevallig één van de groeigemeentes van Nederland met volop ambitie. Wat hier ongetwijfeld meetelt is dat Almere dichtbij Amsterdam ligt. Bovendien blijkt uit onze platformcijfers dat de vierkantemeterprijs hier nog relatief laag is.’

 

Kopers naar dorpen voor buitenruimte, sfeer en rust

De funda Index van februari laat zien dat Nederlanders ook in 2021 de stad uit willen. Onder alle huizenzoekers die van woonplaats willen wisselen, is het dorp populairder dan de stad. Dit geldt zowel voor kopers die nu in een grote stad (41%) of kleine stad (50%) wonen en die al in een dorp wonen (61%). Kopers zoeken vooral in dorpen omdat zij meer buitenruimte willen of de sfeer van een dorp prettig vinden. Ook de drukte van de stad is een belangrijke beweegreden, gevolgd door kosten.

 

Belangrijkste observaties per index

 

Vertrouwensindex

- Het koopvertrouwen neemt in februari verder af en ligt daarmee op het laagste punt sinds juli 2020. Het verkoopvertrouwen blijft stabiel hoog

- Consumenten vinden de huidige markt gunstig voor verkoop (88%). Slechts 13% vindt het nu een goed moment om te kopen.

Intentie-index

- De koopintentie neemt in februari heel licht af maar blijft onveranderd hoog, de verkoopintentie daalt licht en blijft daarmee ook binnen de dalende trend.

- Door het structureel grote gat tussen koop- en verkoopintentie is de toenemende krapte op de woningmarkt een feit

Gedragsindex

- De gedragsindex stijgt ook in februari licht en past daarmee binnen de trend die sinds augustus zichtbaar is, op de seizoensgebonden dip in december na.

- Consumenten blijven zeer actief op funda woning zoeken en bekijken, en nemen veel contact op met makelaars. 

[Einde bericht]

Niet voor publicatie

 

Over de funda Index | De funda Index is gebaseerd op gedragsanalyse en maandelijks onderzoek onder de bezoekers van het grootste huizenplatform van Nederland. De index toont verschuivingen in het vertrouwen, de actuele koop- en verkoopintentie én het consumentengedrag. Dit zetten we af tegen maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen. Zo duidt de funda Index de stand van wonend Nederland. De funda Index is te volgen op funda.nl/funda-index. Iedere tweede dinsdag van de maand deelt funda de opvallendste uitkomsten in een persbericht. De resultaten over februari volgen op 13 april 2021.

[English]

Funda Index for February: increasing competition for houses in rural areas

Structural shortages in market leading to much greater interest in Groningen and Friesland

Amsterdam, 9 March 2021 | The funda Index from February shows a continuation of the large, structural divide between buying and selling intentions that has been ever-present since measurement began last July. Because of rising housing shortages, competition in the housing market continues to grow across the Netherlands, in particular outside of the cities. Figures from the platform in 2020 reveal an enormous increase in search activity on funda for properties in rural areas, especially Groningen and Friesland. February's figures show that the number of people looking for a house outside of the towns and cities continues to climb. Increasingly, people are specifically looking for outside space and a rural ambience.

Quintin Schevernels, funda CEO: ‘With the funda Index, we have been monitoring conditions on the Dutch housing market for eight months, and we now see some clear trends emerging. Last year, we speculated whether house buyers would shift their search from the town to the countryside because of the ongoing housing shortage, and the figures show that that's exactly what has happened. In areas outside the big towns and cities, competition has grown enormously: in 2020, the number of property searches in these areas was 94% more than in 2019. Alongside this, we have mapped out exactly where buyers are looking and why villages are so popular.’

 

Competition greatest in Groningen, Friesland and Almere

In 2020, Funda registered significantly more searches, properties viewed on the platform and contacts with estate agents. What really stands out is the enormous growth in activity (+87%) in the regions outside the Randstad and the larger towns. In particular, competition for available properties in Groningen and Friesland has grown. In Groningen, the number of contacts made per property increased by an average of 167%, and in Friesland by 141%. These results are in line with Statistics Netherlands (CBS) figures for 2020, which show that last year more people left the Randstad than moved there.

 

Schevernels: ‘We see the lowest growth in activity in the Netherlands' ten largest cities, although the growth there was still a hefty 57%. Almere is an exception in this regard, as the number of contacts with estate agents about available properties there doubled. This is no coincidence, however: the city has great ambitions, and is one the Netherlands' top growth municipalities. What also undeniably helps to make Almere attractive is its proximity to Amsterdam, and its relatively low price per square metre according to our platform's figures.’

 

Buyers moving to villages for outside space, rural ambience and quiet

February's funda Index shows that the trend for Dutch people wanting to leave urban areas has not abated in 2021. Among all house buyers who want to change location, the village is more popular than the town. This is true not only of buyers who currently live in a city (41%) or smaller town (50%), but also those who already live in a village (61%). Buyers are motivated by the desire for more outside space and the rural ambience. The busyness of urban areas is also an important reason to head to the countryside, followed by lower prices.

 

Most important observations for each index

 

Confidence index

- Buying confidence dropped further in February and is now at its lowest point since July 2020. Meanwhile, selling confidence has remained high and stable.

- Consumers think that the current market is favourable for sellers (88%). Only 13% believe that it is now a good time to buy.

Intention index

- The buying intention dropped slightly in February but remains high. The selling intention also dropped slightly, meaning the falling trend since last summer continues.

- Due to the large structural gap between buying and selling intentions, housing shortages continue to grow.

Activity index

- The activity index climbed slightly in February, in line with the trend that has been visible since August—with the exception of the seasonal dip in December.

- Consumers continue to be very active in searching for and looking at properties on funda, and there is a lot of contact with estate agents. 

[Ends]

Download PDF
Download PDF
Over Funda

Funda is niet meer weg te denken van de Nederlandse woningmarkt. Iedere dag brengen we vraag en aanbod van woningen bij elkaar. Daarmee is funda hét platform voor iedereen die op zoek is naar een volgend thuis. We blijven ons platform continu optimaliseren om zowel consumenten als makelaars nóg beter te bedienen. Maar ook met producten, diensten en informatie waarmee we onze bezoekers verder helpen tijdens hun zoektocht naar, en verkoop van, een woning. Sinds de lancering van funda in business (2005) zijn we er ook voor ondernemers die een ruimte zoeken om zakelijke dromen te realiseren. Dit doen we met het meest complete aanbod van (zakelijk) onroerend goed van Nederland.

berichten