Funda Index januari: risicobereidheid groot onder kopers

Woningtekort zet aan tot maximaal lenen en kopen zonder voorbehoud

Amsterdam, 9 februari 2021 | De funda Index van januari bevestigt het beeld van de afgelopen maanden dat de krapte op de woningmarkt alleen maar verder toeneemt. Waar de koopintentie na een seizoensgebonden dip in december weer terug is op niveau, daalt de verkoopintentie juist verder. De krapte op de woningmarkt zorgt ervoor dat bijna de helft van de kopers (48%) bereid is om een risico te nemen binnen het aankoopproces. Met name in de vorm van maximaal lenen en kopen zonder voorbehoud. Daar waar de concurrentie het grootst is, is de risicobereidheid ook het hoogst: onder starters, het prijssegment tot € 300.000 en in grote steden.​

Quintin Schevernels, CEO funda: ‘De funda Index laat ook in januari weer onverminderde krapte op de woningmarkt zien. De nieuw ingevoerde coronamaatregelen lijken weinig effect te hebben, slechts 6% van de kopers en verkopers blaast zijn plannen hierdoor af. En als je naar de hoge gedragsindex kijkt, zie je dat kopers heel actief zoeken. Uit onze eerdere onderzoeken bleek al dat kopers er veel aan doen om hun plannen door te kunnen zetten. En nu zien we dat de aanhoudende krapte zorgt voor een hoge risicobereidheid onder deze groep. Enerzijds begrijpelijk, want het is voor kopers een heel moeilijke markt. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel van belang dat de consument zich ook in deze krappe markt bewust is van de risico’s en zich goed laat adviseren.’

Financiële risico’s

De risico’s die kopers op deze markt bereid zijn te nemen, zijn voornamelijk financieel. Van de kopers die bereid zijn om een risico te nemen, zou 47% een maximale lening afsluiten. Ook kopen zonder voorbehoud (34%) en ruim overbieden (33%) zien zij als mogelijkheden. Een kleinere groep (23%) durft het aan om te kopen zonder bouwkundige keuring. Voor de meeste kopers gaat kopen zonder kijken echter te ver. Slechts 6% is hiertoe bereid.

 

Positie in woningmarkt

Tot welk risico kopers bereid zijn, is afhankelijk van hun positie op de woningmarkt. Starters hebben meer moeite om een woning te vinden en zouden, indien ze bereid zijn tot een risico, maximaal lenen om dit te realiseren (69%). Doorstromers die tot een risico bereid zijn, zouden juist eerder kopen zonder voorbehoud (44%). Ook in het prijssegment tot € 300.000 en in de grote steden is maximaal lenen het risico dat de meeste kopers zouden nemen. Schevernels: ‘Je ziet dat de hoge huizenprijzen leiden tot het nemen van financiële risico’s, kijk naar het percentage dat bereid is om te kopen zonder voorbehoud. Niet gek dat doorstromers dat eerder zouden doen, zij hebben vaak overwaarde uit hun woning. Maar alsnog zijn dit relatief grote aantallen. Ook onder starters die tot een risico bereid zijn zou nog 19% dit risico overwegen.’

 

Hoge concurrentie belangrijke drijver

Dat het tekort aan koopwoningen leidt tot het nemen van risico’s staat als een paal boven water. De meeste kopers denken dat een woning vinden zonder een risico te nemen simpelweg onmogelijk is. Vooral onder starters heerst dit sentiment (73%). De hoge concurrentie is dan ook een sterke drijver, welke verklaart waarom de risicobereidheid onder in steden, het segment tot € 300.000 en onder starters zo groot is. Precies de groepen met veel concurrentie per beschikbare woning. Andere redenen zijn de hoge huizenprijzen en het sneller willen realiseren van de koopplannen.

 

Belangrijkste observaties van januari per index

Vertrouwensindex

 • Ook in januari laten het koop- en verkoopvertrouwen een stabiel beeld zien dat nauwelijks afwijkt van de maanden ervoor.
 • De ruime meerderheid van de consumenten (87%) vindt de huidige markt nog steeds gunstig voor verkoop. Slechts 15% vindt het nu een goed moment om te kopen.

Intentie-index

 • De koopintentie is na een decemberdip weer terug op het oude niveau van november de waargenomen daling in december bleek puur een seizoensgebonden dip te zijn en niet gerelateerd aan de ontwikkelingen met betrekking tot corona. Een hele kleine groep consumenten (6%) heeft de plannen door de coronacrisis afgeblazen.
 • Het meest opmerkelijke deze maand is dat de forse daling in verkoopintentie verder doorzet in januari. Het gat tussen kopers en verkopers wordt hiermee weer groter, waarbij 62% van plan is te kopen en slechts 24% van plan is om te verkopen.

Gedragsindex

 • De gedragsindex laat na de seizoensgebonden daling in december een flinke stijging zien in januari. Hiermee ligt de index op het hoogste niveau sinds juli 2020.
 • Consumenten zoeken fanatiek op funda en nemen veel contact op met de makelaar op over het beschikbare aanbod. 

[Einde bericht]

Niet voor publicatie

 

Over de funda Index | De funda Index is gebaseerd op gedragsanalyse en maandelijks onderzoek onder de bezoekers van het grootste huizenplatform van Nederland. De index toont verschuivingen in het vertrouwen, de actuele koop- en verkoopintentie én het consumentengedrag. Dit zetten we af tegen maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen. Zo duidt de funda Index de stand van wonend Nederland. De funda Index is te volgen op funda.nl/funda-index. Iedere tweede dinsdag van de maand deelt funda de opvallendste uitkomsten in een persbericht. De resultaten over februari volgen op 9 maart 2021.

------

ENGLISH

Funda Index January: buyers willing to take risks

Housing shortages leading to maximum borrowing and buying before securing mortgage

Amsterdam, 9 February 2021 |The funda Index from January confirms the picture of recent months that the shortages on the housing market are only growing. While the buying intention is back to the level of previous months after its traditional dip in December, the selling intention has dropped further. The lack of properties on the market means that almost half of buyers (48%) are prepared to take risks in the buying process, in particular by taking out the maximum mortgage they can, and/or by signing a contract to buy a property before they have secured their mortgage (known in Dutch as ' kopen zonder voorbehoud'). Where the competition is greatest—for starters, in the price segment up to €300,000, and in the big cities—the willingness to take risks is the highest. ​

 

Quintin Schevernels, funda's CEO: ‘The funda Index shows that the housing shortage has not eased in January. The recently introduced coronavirus measures appear to have had little effect; only 6% of potential buyers and sellers have torn up their plans as a result. And looking at the high activity index, you can see that buyers are being very proactive in their search behaviour. Our earlier research showed that buyers were doing all they could to realise their plans. And we now see that, as the housing shortages have remained, this group have become prepared to take enormous risks. While this is of course understandable, because it's a very tough market for buyers, it's also worrying to see how much risk buyers are prepared to take.’

 

Financial risks

Primarily, the risks that buyers are willing to take in the market are financial. Of the risk-ready buyers, 47% would be prepared to take out the maximum mortgage that they could. Around a third of these buyers would be willing to sign a contract before securing a mortgage (34%)—meaning they would have to pay a fine if their mortgage did not come through—or to bid far above the asking price (33%). A smaller number (23%) would be prepared to buy without a property survey. However, for the vast majority (94%), purchasing a house without seeing it would be a step too far.

 

Position in housing market

The risks that buyers are prepared to take depend on their position in the housing market. Starters have more difficulty finding a house and, among those that are risk-ready, the majority (69%) would take out the maximum possible mortgage. The same is true among buyers in the price segment up to €300,000, as well as those searching in the big cities. Among risk-ready homeowners looking to move up the property ladder, however, a larger proportion would be willing to sign a contract before securing financing (44%). Schevernels: ‘You can see that the high house prices lead to significant risks. For instance, look at the proportion of buyers willing to sign a contract before securing their mortgage. It's not crazy that those moving up the property ladder are most prepared to do that, as they often have surplus value on their house. But still, these are relatively big numbers. Moreover, 19% of risk-ready starters would also consider taking this large risk.’

High levels of competition is significant driver

It is absolutely clear that the shortage of properties to buy is leading to risks being taken. Most buyers—in particular starters (73%)—believe that it is simply not possible to buy a house without taking a risk. The high levels of competition is also a significant driver, which explains why the risk readiness in the cities, in the segment under € 300,000 and among starters is so big—precisely those groups with a lot of competition for each available property. The other reasons for risk readiness are the high property prices and wanting to buy somewhere more quickly.

 

Most important observations for each index in January

Confidence index

 • In January, buying and selling confidence were stable, barely deviating from the previous months.
 • The vast majority of consumers (87%) believe that the current market is still a good place for sellers. Just 15% believe that now is a good time to buy.

Intention index

 • After a fall in December, the buying intention is back to the level it was in November. The observed dip in December turns out to have been purely connected to the festive season, and not related to developments around coronavirus. Only a very small group of consumers (6%) have abandoned their plans because of the corona crisis.
 • The most noticeable aspect of this index is that the selling intention has continued its sharp decline in January. As a result, the gap between buyers and sellers has grown further, with 62% planning to buy and just 24% planning to sell.

Activity index

 • After the seasonal drop in December, the activity index climbed sharply in January. In fact, it is now at its highest level since July 2020.
 • Consumers are fanatically searching on funda and there is a lot of contact with estate agents about available properties. 

 

[Ends]

Download PDF
Download PDF
Over Funda

Funda is niet meer weg te denken van de Nederlandse woningmarkt. Met het meest complete woningaanbod van Nederland, weten miljoenen bezoekers het platform iedere maand te vinden in hun zoektocht naar een passende nieuwe woning. Een belangrijke functie. Daarom loopt funda voorop in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en informatie om haar bezoekers verder te helpen met het kopen, bezitten en verkopen van een eigen woning. En om de makelaar, wiens expertise onmisbaar is, het podium te bieden dat hij of zij nodig heeft om de consument nog beter te ondersteunen.

berichten