Funda Index december: kopers en verkopers vol goede moed het nieuwe jaar in

Vijf verwachtingen voor de woningmarkt in 2021

Amsterdam, 12 januari 2021

De funda Index van december laat een daling zien in zowel de intentie als het gedrag van kopers en verkopers. Hun plannen lijken in december op een laag pitje te staan, wat kan duiden op de seizoensgebonden dip die het platform vaker constateert de laatste maand van het jaar. Nog steeds is de verwachting vanuit de funda Index dat er aanzienlijk meer kopers dan verkopers de markt betreden in 2021. En zij doen dit vol goede moed: 71% van de kopers en verkopers is voornemens om hun plannen in het nieuwe jaar te realiseren.

Quintin Schevernels, CEO funda: ‘Als je naar de meest recente indexcijfers kijkt springt de daling in de koop- en verkoopintentie eruit, net als de lagere activiteit op ons platform. Nu zien we in december traditiegetrouw minder zoekopdrachten, contactmomenten met de makelaar en aanbod op ons platform. Wij denken dat deze daling met twee factoren samenhangt. Enerzijds met de traditionele vakantieperiode rond kerst en aan de andere kant is er in december een nieuwe en strenge lockdown ingegaan die vermoedelijk impact heeft op de kortetermijnplannen van kopers en verkopers. Het nieuwe jaar zal uitwijzen of deze daling inderdaad puur seizoensgebonden is of dat er meer speelt.’

 

Verwachtingen voor 2021

Nu de funda Index een aantal maanden de stand van wonend Nederland bijhoudt, zijn er genoeg inzichten die een indicatie geven voor wat kopers en verkopers in 2021 van plan zijn. Schevernels: ‘Bepaalde resultaten komen maandelijks terug en worden steeds sterker. Op basis daarvan schetsen wij vijf verwachtingen voor het nieuwe jaar.’

 

1.     Groeiend optimisme over de woningmarkt

Een steeds groter wordende groep verwacht dat in 2021 de woningmarkt wat ontspant. Zij denken dat de markt over een half jaar wat gunstiger is voor koop (+7%) en wat ongustiger voor verkoop (-24%), dankzij meer aanbod en lagere huizenprijzen. Schevernels: ‘Dit laat onverlet dat de markt zeer gespannen zal blijven, maar we proeven op basis van ons onderzoek voorzichtig optimisme aan de kant van de kopers. Ondanks dat er momenteel nog steeds een enorme krapte is en er in die zin geen directe aanleiding voor is.’

 

2.     Druk van kopers en verkopers ligt op eerste helft van 2021

De helft van de kopers en verkopers met concrete plannen zet hier in 2021 druk op. Binnen het eerste half jaar van 2021 willen zij een woning hebben gekocht of verkocht. Schevernels: ‘We zien dat vooral starters hun plannen binnen nu en een half jaar willen uitvoeren. Niet heel gek, want de urgentie is gezien hun woonsituatie vaak wat groter. Voor een groot deel van deze groep duurt de zoektocht overigens relatief lang, 17% zoekt al langer dan twee jaar.’

 

3.     Kopers houden ondanks krapte zo lang mogelijk vast aan strategie

De meeste woningzoekers (46%) gaan het nieuwe jaar in met dezelfde zoekstrategie als in 2020. Ondanks dat ruim een kwart van de kopers denkt dat de kans van slagen ook in 2021 klein is door de grote concurrentie. Een sentiment dat vooral in de stad heerst. Indien het dit jaar niet lukt om een woning te vinden, zou een derde wel de plannen aanpassen.

 

4.     Starters tonen de meeste flexibiliteit Starters zijn in 2021 het flexibelst in hun zoektocht naar een woning. Zij zijn het meest bereid om af te wijken van hun plan om zo hun kansen te vergroten. Het inschakelen van de hulp van een aankoopmakelaar of zoeken in een andere regio moeten starters daarbij helpen. Ook zijn starters eerder bereid om concessies te doen door hun budget te verhogen of door hun woonwensen aan te passen. Dit is in lijn met de conclusie van de funda Index van november dat kopers in de huidige markt steeds vaker concessies doen.

 

5.     Dorp wint verder aan populariteit

Sinds de coronacrisis zijn steeds meer kopers op zoek naar meer leefruimte, zowel buiten als binnen. De behoefte aan buitenruimte is zelfs een voorname reden om te verhuizen. Hiermee neemt ook de interesse in een verhuizing van stad naar dorp toe. Schevernels: ‘We zien dat de coronacrisis in 2020 de behoefte aan buitenruimte verder heeft aangewakkerd en we verwachten dat deze trend in 2021 verder doorzet.’

 

 

Belangrijkste observaties van december per index

Vertrouwensindex

- Het koop- en verkoopvertrouwen laten in december een redelijk stabiel beeld zien, waarbij het verkoopvertrouwen licht daalt en het koopvertrouwen licht stijgt. Daarmee blijven de resultaten binnen de lijnen van de trend die sinds juni zichtbaar is.

- De ruime meerderheid van de consumenten (87%) vindt de huidige markt nog steeds gunstig voor verkoop. Slechts 16% vindt het nu een goed moment om te kopen.

Intentie-index

- Koop- en verkoopintentie dalen in december behoorlijk. Op basis van historische gedragsdata lijkt dit in lijn met de terugkerende decemberdip, waarbij kopers en verkopers minder actief zijn de laatste maand van het jaar. Ook heeft de nieuwe en strenge lockdown vermoedelijk impact op de kortetermijnplannen van kopers en verkopers.

- Nog steeds is een ruime meerderheid (58%) van plan om een woning te kopen en blijft de groep die van plan is om een woning te verkopen een stuk kleiner (24%).

Gedragsindex

- De gedragsindex is van november naar december flink gedaald.

- Traditiegetrouw kent december ieder jaar een dip met minder zoekopdrachten, contactmomenten met de makelaar en aanbod op het platform.

[Einde bericht]

Over de funda Index | De funda Index is gebaseerd op gedragsanalyse en maandelijks onderzoek onder de bezoekers van het grootste huizenplatform van Nederland. De index toont verschuivingen in het vertrouwen, de actuele koop- en verkoopintentie én het consumentengedrag. Dit zetten we af tegen maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen. Zo duidt de funda Index de stand van wonend Nederland. De funda Index is te volgen op funda.nl/funda-index. Iedere tweede dinsdag van de maand deelt funda de opvallendste uitkomsten in een persbericht. De resultaten over januari volgen op 9 februari 2021.

ENGLISH PRESS RELEASE

Funda Index for December: buyers and sellers starting 2021 with high hopes

 

Five predictions for the housing market this year

Amsterdam, 12 January 2021 | December's funda Index shows a fall in buying and selling intention as well as declining activity from buyers and sellers. Their plans seem to have been put on the back burner in December, which may indicate the seasonal dip that the platform usually sees in the last month of the year. From the funda Index, the expectation remains that significantly more buyers will enter the market in 2021 than sellers. Nevertheless, hopes remain high: 71% of buyers and sellers intend to realise their plans this year.

Quintin Schevernels, funda's CEO: ‘When you look at the most recent index figures, what jumps out is the decline in the buying and selling intention, as well as the lower amount of activity on our platform. Traditionally we see fewer searches, fewer contacts with realtors and fewer properties on funda in December. We believe that the decline has been driven by two factors: firstly, the holiday period around Christmas, and secondly, the new and strict lockdown that was introduced in December, which has probably had an impact on buyers' and sellers' short-term plans. Now we're into 2021, we'll soon be able to tell if this drop was indeed purely seasonal or if something else is going on.’

 

Predictions for 2021

Now that the funda Index has been monitoring the Dutch housing market for a number of months, it provides sufficient insights to indicate what buyers and sellers are planning to do in 2021. Schevernels: ‘Certain results are seen every month, and are becoming stronger and stronger. Based on these results we are able to make five predictions for the new year.’

 

1.     Optimism about the housing market will grow

An ever-increasing number of people expect that the housing market will cool a bit in 2021. They believe that by the middle of the year the market will be a little bit more favourable for buyers (+7%) and somewhat less favourable for sellers (-24%), due to increased numbers of houses for sale coupled with lower house prices. Schevernels: ‘Though the market will remain very overheated, our research indicates cautious optimism amongst buyers—even though the shortages on the housing market remain huge, and in that sense there is no direct cause for such optimism.’

 

2.     There will be pressure from buyers and sellers in the first half of 2021

Half of buyers and sellers who have concrete plans will be turning up the dial in 2021: they want to have bought or sold their house within the first six months of the year. Schevernels: ‘We can see that in particular starters aim to realise their plans in the first half of 2021. This is not unsurprising given that the urgency of their housing situation is often the greatest. Furthermore, for a large proportion of this group, their search has been going on a relatively long time: 17% have already been looking for over two years.’

 

3.     Buyers will stick to their strategy for as long as possible, despite shortages

Most people (46%) who are looking to buy a house are starting the new year with the same search strategy as in 2020. This is despite the fact that over a quarter of buyers—particularly those wanting to buy in towns and cities—believe that their chances remain slim in 2021 because of the high numbers of competitors. A third of buyers are prepared to change their plans if they do not manage to purchase anything this year.

 

4.     Starters will show the most flexibility In 2021, starters will show the most flexibility in their search for a house; they are the group most prepared to alter their plans in order to increase their chances. Employing a purchasing realtor or looking in another region will help them. Starters are also more prepared than other groups to make concessions in terms of increasing their budget or changing their housing requirements. This is in line with the conclusion from November's funda Index that, in the current housing market, buyers are increasingly making concessions.

 

5.     Villages will become even more popular

Since the start of the corona crisis, an ever-growing number of buyers have been looking for more living space, both indoors and outdoors. In fact, the need for more outdoor space is a key reason for people moving. As a result, there has been increasing interest in relocating from towns and cities to villages. Schevernels: ‘In 2020, we saw that the corona crisis boosted the desire for outside space and we expect this trend to continue in 2021.’

 

 

Most important observations from December for each index

Confidence index

- In December, buying and selling confidence was relatively stable, with the former climbing slightly and the latter falling slightly. Overall the results remain within the lines of a trend that has been seen since June.

- The vast majority of consumers (87%) believe that the market is a good place to sell on, while just 16% believe it is a good place to make a purchase.

Intention index

- Buying and selling intention dropped noticeably in December. Based on historic activity data this is in line with the usual December dip, with buyers and sellers being less active in the last month of the year. Furthermore, the new and strong lockdown has likely impacted the short-term plans of buyers and sellers.

- A clear majority (58%) is still planning to buy a house. The group who are planning to sell their house is a bit smaller (24%).

Activity index

- The activity index has dropped significantly between November and December

- Usually, December sees a decrease in the number of searches, contacts with estate agents and properties available on the platform. 

[End of press release]

About the funda Index | The funda Index is based on behaviour analysis and monthly research into visitors to the Netherlands' biggest housing platform. The index shows shifts in confidence, current buying and selling intentions and consumer behaviour. We look at these shifts in the context of social, political and economic developments. Therefore the funda Index, which can be followed at funda.nl/funda-index, shows the state of housing in the Netherlands. Every second Tuesday of the month, funda shares the most interesting observations from the latest index in a press release. The results for January will be available on 9 February 2021.

Download PDF
Download PDF
Over Funda

Funda is niet meer weg te denken van de Nederlandse woningmarkt. Met het meest complete woningaanbod van Nederland, weten miljoenen bezoekers het platform iedere maand te vinden in hun zoektocht naar een passende nieuwe woning. Een belangrijke functie. Daarom loopt funda voorop in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en informatie om haar bezoekers verder te helpen met het kopen, bezitten en verkopen van een eigen woning. En om de makelaar, wiens expertise onmisbaar is, het podium te bieden dat hij of zij nodig heeft om de consument nog beter te ondersteunen.

berichten