Coronavirus (Covid-19) krijgt voorzichtig vat op woningmarkt

Amsterdam, 24 maart 2020

- For English, please see below -

Enkele dagen (19 tot en met 22 maart) na de toespraak van premier Rutte en de invoering van maatregelen tegen het coronavirus peilde woningsite funda het sentiment en de verwachtingen onder aspirant-kopers en -verkopers ten aanzien van de woningmarkt in Nederland. Funda herhaalt voorlopig de peiling elke twee weken en blijft de ontwikkelingen volgen.  

De vrees voor verdere verspreiding van het coronavirus en de ongewisse toekomst over hoe lang en in welke mate Nederland op slot gaat, zorgt voor terughoudendheid van aspirant-kopers en -verkopers op de Nederlandse woningmarkt. Een week na de toespraak van premier Rutte, het Kamerdebat en de stapsgewijze lockdown is Nederland voorzichtiger geworden.

Een deel van de aspirant kopers -en verkopers is nu minder gemotiveerd om de markt op te gaan, respectievelijk 36% en 24%. De motivatie is het laagst bij de zogenaamde doorstromers: zij die hun huidige woning willen verkopen en een nieuwe woning willen kopen. Deze groep is 46% minder gemotiveerd. Quintin Schevernels, CEO van funda: ’We zien duidelijk een verschil in motivatie. Een deel van de ondervraagden is minder gemotiveerd omdat zij simpelweg niet weten wat de impact van het coronavirus op de woningmarkt zal zijn. Een behoorlijke groep past zijn plannen echter nog niet aan omdat ze al in het aankoop- en verkoopproces zitten of geen korte termijn impact verwachten. Dat is best logisch, want de markt was behoorlijk overspannen en een groep mensen ziet dit blijkbaar als kans. De markt valt vooralsnog zeker niet stil, bezichtigingen blijven doorgaan en diverse makelaars anticiperen om bezichtigingen bijvoorbeeld virtueel te laten verlopen.’

Dat de markt niet stil valt is ook terug te zien in de bezoekersstatistieken van funda (website en app). Hoewel de bezoekersaantallen afgelopen week (16-22 maart) in eerste instantie daalden met 15% ten opzichte van reguliere weken in 2020, keerde de tendens eind van de week alweer redelijk om. Er wordt dagelijks nog tienduizenden keren contact gezocht met de makelaar. Een groot deel daarvan zijn bezichtigingen. Veel huizenzoekers geven in het onderzoek aan het liefst te blijven bezichtigen op locatie, ook in deze tijd (58%), maar een deel bezichtigt juist liever virtueel (17%).

De inschattingen over hoe de markt zich gaat ontwikkelen zijn verdeeld. 30% van de respondenten denkt dat het aantal beschikbare woningen zal gaan stijgen, terwijl 35% een daling verwacht. Wel geeft de meerderheid van de ondervraagden (60%) aan de komende tijd een daling van de huizenprijzen te verwachten.

Bijlage: onderzoek verantwoording en facts & figures

 

Platformstatistieken (website en app) – 16 maart t/m 22 maart:

-        Het bezoek op funda (website en app): 15% daling t.o.v. reguliere weken in 2020 (totaal week 12: 12 miljoen).

 

-        Het aantal aangevraagde bezichtigingen: 32% daling t.o.v. reguliere weken in 2020 (totaal week 12: ongeveer 20.000).

 

-        Er zijn geen grote verschillen in bezoekersgedrag tussen Noord-Brabant en de rest van Nederland. De daling in bezoeken en aangevraagde bezichtigingen is nagenoeg gelijk in deze provincie. Het is bij funda niet bekend of deze bezichtigingen hebben plaatsgevonden.

 

Onderzoeksresultaten

Kopen

-        Van alle respondenten die hebben meegedaan aan het onderzoek vindt 46,6% het nu geen goed moment om te kopen, 23% van alle respondenten vindt het nu wel een goed moment om te kopen.

 

-        Van de respondenten die van plan waren om te kopen, is 36% minder gemotiveerd om een huis te kopen. Voor 51% van deze groep is de motivatie gelijk gebleven. En een klein deel van deze groep is zelfs meer gemotiveerd (13%).

 

o   De respondenten die minder gemotiveerd zijn om een huis te kopen, zijn dit voornamelijk omdat ze een verandering in de markt verwachten (47%) of omdat ze niet weten wat de impact van de huidige situatie gaat zijn (42%). Een kleine groep verwacht een verandering in hun persoonlijke situatie (11%).

o   De reden waarom mensen hun koopplannen niet aanpassen, is voornamelijk vanwege het feit dat zij weinig impact van de huidige situatie verwachten (48%). Andere redenen zijn dat ze al in het proces zaten (26%) of genoodzaakt zijn om te verhuizen (17%).

o   De mensen die meer gemotiveerd zijn, zijn dit vooral omdat ze een verandering verwachten in de markt en deze voor willen zijn.

 

-        Huizenzoekers blijven het liefst bezichtigen op locatie, ook in deze tijd (58%). Een deel staat ook open voor virtuele bezichtigingen (17%) en een deel zegt nu juist niet te willen bezichtigen (20%).

 

-        Maar liefst 10% zou een bod durven doen op basis van een virtuele bezichtiging, 80% wil dit absoluut niet.

 

Verkopen

-        Van alle respondenten die hebben meegedaan aan het onderzoek vindt 37% het nu geen goed moment om te verkopen, 36% van alle respondenten vindt het nu wel een goed moment om te verkopen.

 

-        Van de respondenten die van plan waren om te verkopen, is 24% minder gemotiveerd om hun huis te verkopen. Voor 58% is de motivatie gelijk gebleven. En een kleine groep is zelfs meer gemotiveerd (17%).

 

o   De respondenten die minder gemotiveerd zijn om hun huis te verkopen, zijn dit voornamelijk omdat ze niet weten wat de impact van de huidige situatie zal zijn (meer dan de helft). Ongeveer een derde verwacht een verandering in de markt en een kleine groep verwacht een verandering in hun persoonlijke situatie.

 

o   De reden waarom mensen hun verkoopplannen niet aanpassen, is voornamelijk vanwege het feit dat zij weinig impact van de huidige situatie verwachten (meer dan de helft). Andere redenen zijn dat ze al in het verkoopproces zaten of genoodzaakt zijn om te verhuizen.

 

o   De mensen die meer gemotiveerd zijn, zijn dit vooral omdat ze een verandering verwachten in de markt en dit voor willen zijn.

 

De ’coronapeiling‘ van funda is opgebouwd uit actuele platformstatistieken van de woningsite en ingevulde vragenlijsten door websitebezoekers. De eerste peiling van 23 maart is live gegaan op 19 maart 2020. 1450 respondenten vulden de vragenlijsten in.

De eerstvolgende peiling wordt gepubliceerd op 7 april 2020

[einde bericht]

______________________________________________________________________

Coronavirus (Covid-19) beginning to influence housing market

A few days (from 19 up to and including 22 March 2020) after the speech by Prime Minister Rutte and the introduction of measures against coronavirus, housing website funda conducted a survey on the feelings and expectations of prospective buyers and sellers on the Dutch housing market. Funda will continue to follow developments, and for the time being plans to repeat the survey every two weeks.  

Amsterdam, 24 March 2020

The fear of coronavirus spreading further, and the uncertainty about to what extent and for how long the Netherlands will be on lockdown, has led to hesitancy among aspiring buyers and sellers on the Dutch housing market. A week after the speech by Prime Minister Rutte, the parliamentary debate and the gradual tightening of the lockdown, the Netherlands has become more cautious.

A number of potential buyers and sellers (36% and 24%, respectively) are now less motivated to enter the market. The motivation is lowest among people looking to move up the property ladder: those who want to sell their current property and move into another one. This group is 46% less motivated. Quintin Schevernels, CEO of funda: "We can clearly see a difference in motivation. Some respondents are less motivated because they simply don't know what impact coronavirus will have on the property market. However, a large group have not changed their plans yet, because they are already engaged in the buying and selling process or they do not expect any short-term impact. This is quite logical, because the market was pretty overheated and some people clearly see this as an opportunity. For the time being, the market has not come to a standstill: viewings are still happening, and a number of estate agents are planning to hold virtual visits for potential buyers."

The visitor statistics for funda (website and app) also show that the market has not ground to a halt. Although the number of visitors last week (16-22 March) was 15% less than in a normal week in 2020, a decent recovery in visitor numbers was witnessed by the end of the week. And every day, tens of thousands of contacts are being made with estate agents, a large proportion of which are about viewings. In the survey, many potential house buyers said that even in these times they would prefer to do the viewing on location (58%), though a minority indicated a preference for virtual viewings (17%).

Predictions about how the market is going to develop are divided. 30% of the respondents think that the number of available properties will increase, while 35% expect a decrease. The majority of those surveyed (60%) expect to see a fall in house prices in the coming weeks.

Appendix: survey composition and facts & figures

 

Platform statistics (website and app) – 16 March up to and including 22 March:

-        Visits to funda (website and app): 15% less than in normal weeks in 2020 (total for week 12: 12 million).

 

-        Number of viewings requested: 32% less than in normal weeks (total for week 12: approx. 20,000).

 

-        There are no large differences in the behaviour of visitors from Noord-Brabant and the rest of the Netherlands. The percentage drop in visits and viewing requests is more or less the same in every province. It should be noted, however, that funda does not know whether requested viewings have actually taken place.

 

Survey results

Buying

-        Of all respondents that took part in the survey, 46.6% believe that it is now not a good time to buy, while conversely 23% believe that it is a good time to make a purchase.

 

-        Of the respondents who were planning to buy a house, 36% is now less motivated to do so. For 51% of this group, the motivation has not changed, while for a small part of the group (13%), their motivation has actually increased.

o   The main reasons why respondents have become less motivated to buy a house are because they expect a change in the market (47%) or because they do not know what the impact of the current situation will be (42%). A small group expect that there will be a change in their personal circumstances (11%).

o   For those who have not changed their buying plans, this is mainly because they do not foresee the current situation having a big impact (48%). Other reasons are that the buying process is already underway (26%), or because they have to move house (17%).

o   People who have become more motivated to buy have primarily changed their stance because they expect changes in the market and want to make a purchase before these changes happen.

 

-        Even in these times, the majority of potential house buyers prefer to view houses on location (58%). Some people are open for doing a virtual viewing (17%), while one fifth of prospective buyers (20%) do not want to go on any viewings at the moment.

 

-        No less than 10% would be prepared to put in an offer on the basis of a virtual visit, though 80% would not consider doing so.

Selling

-        Of all the respondents that took part in the survey, 37% believe that now is not a good time to sell, while 36% believe that it is a good time.

 

-        Of those respondents who were planning to sell their house, 24% is now less motivated to do so. For 58% the motivation has stayed the same. A small group (17%) has actually become more motivated.

o   The main reason why respondents have become less motivated to sell their house is that they do not know what the impact of the current situation will be (this is the case for half of the less-motivated sellers). Approximately one third have lost motivation because they anticipate a change in the market, and a small group of sellers anticipate a change in their personal situation.

o   Amongst those who have not changed their plans to sell, for over half of them this is because they do not expect the current situation to have much impact. Other reasons are that the selling process is already underway, or they have no option but to move.

o   The main factor behind people becoming more motivated to sell is that they anticipate changes in the market, and want to make a sale before these changes take hold.

 

The ’corona survey‘ from funda comprises current platform statistics and questionnaires completed by website visitors. The first questionnaire of 23 March 2020 went live on 19 March, and was filled in by 1450 respondents.

The findings of the next survey will be published on 7 April 2020

[end of press release]

Niet voor publicatie:

Voor persvragen of interviewverzoeken, kan contact opgenomen worden met funda:

Download PDF
Download PDF
Over Funda

Funda is niet meer weg te denken van de Nederlandse woningmarkt. Met het meest complete woningaanbod van Nederland, weten miljoenen bezoekers het platform iedere maand te vinden in hun zoektocht naar een passende nieuwe woning. Een belangrijke functie. Daarom loopt funda voorop in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en informatie om haar bezoekers verder te helpen met het kopen, bezitten en verkopen van een eigen woning. En om de makelaar, wiens expertise onmisbaar is, het podium te bieden dat hij of zij nodig heeft om de consument nog beter te ondersteunen.

berichten